NATO-Dose VW-Iltis, DKW Munga, Mercedes Wolf, Unimog